Organisatie

Algemeen

Stichting Nedereind is opgericht in 2004 en levert sindsdien zorg aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. De zorg anno nu heeft verschillende facetten, zoals de verschillende vormen van Wet Langdurige Zorg (verblijf ZZP VG3, VG6, VG 7, LVG1, 2 en 3, GGZ 1, 2 en 3, volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT)), Wet Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp. De zorg wordt geleverd vanuit de visie dat de doelgroep die wordt bediend, uiteindelijk zelfstandig, zonder zorg, zou moeten kunnen wonen. Vanuit twee hoofdlocaties wordt de zorg geleverd.

Op de hoofdlocatie van Nedereind, de woonboerderij in Nieuwegein wordt met name de verblijfszorg geleverd. Op de Utrechtse woonboerderij vindt met name de jeugdhulp plaats. Op deze woonboerderijen is 24 uurzorg geborgd door twee teams met groepsleiders en slaapwachten, danwel nachtwakers. Dan zijn er nog 16 locaties verspreid over de gemeente Nieuwegein, waarvan 2 meerpersoonsvormen zijn en 14 zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding. Verder zijn er nog mensen met een eigen woning die ambulante begeleiding krijgen.

Nedereind levert ook dagbesteding ten behoeve van de doelgroep. De dagbesteding behelst het onderhoud van de 5 dierenweides in Nieuwegein, de groenvoorziening van een kerk en de eigen terreinen, alsook schoonmaak en kleine klusactiviteiten. Ten behoeve van gezondheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden is de Nedereindse Sportvereniging (NSV) opgericht, die ook toegankelijk is voor cliënten van andere organisaties.

De gegevens die ten grondslag liggen voor dit rapport komen met name uit de “Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem over 2021”  van Nedereind, waarvoor gegevens uit het elektronisch cliëntendossier (de ondersteuningsplannen, teambesprekingen en teamreflecties) zijn benut. Het elektronisch cliëntendossier van ONS van NEDAP wordt daartoe toegepast, hetgeen zich bij uitstek leent voor het kwantificeren van gegevens.

Eind 2021 had Nedereind 43 cliënten. Het aantal cliënten dat Nedereind heeft verlaten in 2021 is 10 (in 2020 waren het er 12). Hiervan zijn 6 clinten uit zorg, waarmee hun doel is bereikt. Het aantal nieuwe cliënten in 2021 is 8 (in 2020 waren dat er 13).
 
Dilemma's
In 2021 kwam de oproep vanuit Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg om in het Kwaliteitsrapport stil te staan bij de coronacrisis. Aan de hand van twee dilemma's leggen wij uit waar we vanuit Nedereind tegenaan zijn gelopen en hoe we daar mee om zijn gegaan.  
 
Dilemma 'Maatregelen versus Vrijheid'
Tijdens de coronacrisis heeft Stichting Nedereind alle maatregelen vanuit de overheid en de VGN opgevolgd. Dit zorgde in sommige gevallen helaas voor vrijheidsbeperkingen. Zo konden de clienten minder makkelijk naar familie toe en waren ook bezoeken aan ambulante clienten moeilijk. Hierdoor ontstond een dilemma tussen vrijheid en maatregelen. Stichting Nedereind heeft geprobeerd om binnen de maatregelen zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo zijn er aanpassingen gemaakt rondom bezoek, sport en begeleiding zodat dit zo goed mogelijk doorgezet kon worden.
 
Dilemma dagbesteding
Nedereind streeft ernaar dat alle clienten naar werk, school of dagbesteding gaan. Omdat er een werkbegeleider is voor beide locaties, worden die vaak samengevoegd voor de dagbesteding. Tijdens de coronacrisis konden clienten van beide locaties niet naar dezelfde plek voor dagbesteding, waardoor gekozen is voor het afwisselen van de locaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alle clienten elke dag naar dagbesteding konden gaan.
 
 

Invloed corona

De coronacrisis heeft er niet voor gezorgd dat Stichting Nedereind financiële dan wel sociale problemen heeft ondervonden. De stichting heeft vroegtijdig zelf maatregelen genomen om zo haar cliënten en medewerkers te beschermen. Zo werd er anderhalve meter afstand gehanteerd en is er een mondkapjes-plicht ingesteld in overleg met het team op 13 oktober 2020. Ook werden ambulante klanten 'bezocht' door gebruik te maken van videobellen in plaats van fysiek bezoek en bij relatief goed weer door een wandeling te maken.

 
 

Klachten

Stichting Nedereind heeft over het gehele jaar 2021 geen klachten ontvangen vanuit cliënten, ouders of andere partijen.

 

Samenwerking binnen de organisatie

Het is van belang dat er voldoende samenwerking is tussen behandelaars en begeleiders. Daarom worden de medewerkers optimaal ondersteund door het hoofd en orthopedagoog bij hun dagelijks werk. Zij hebben minimaal eens per zes weken een werkoverleg en er is, afhankelijk van de locatie, eens per twee of vier weken teamoverleg. Hierin kunnen medewerkers zelf hun knelpunten op de agenda zetten.

 

Feedback vanuit Raad van Toezicht

De reflectie vanuit de Raas van Toezicht die de stichting heeft ontvangen naar aanleiding van het kwaliteitsrapport is te vinden in het volgende bestand: Feedback Raad van Toezicht. Inmiddels is alle feedback verwerkt in het rapport.

Cliënt   

IMG 1673 2

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting.

 

 

Gezondheid

IMG 1350 2

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging.

Meedoen

 IMG_1710.JPG

Nedereind vindt het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Veiligheid

IMG_1310.JPG

Binnen de stichting is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënt en medewerker. Om deze veiligheid te waarborgen zijn duidelijke richtlijnen en maatregelen opgesteld.

Medewerkers

IMG_1469.JPG

Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met haar medewerkers. Zo zorgt de stichting ervoor dat haar medewerkers inspraak hebben in het beleid en dat er genoeg evaluatie-momenten zijn om behoeftes en wensen te uiten.

Organisatie

UNADJUSTEDNONRAW thumb 37d3

De organisatie van Stichting Nedereind is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar zorg continu te verbeteren. De stichting verleent zorg aan 44 cliënten en beschikt over 17 verschillende locaties. Het grootste deel van de cliënten woont op een van de twee zorgboerderijen. Het is mogelijk om door te groeien naar een zelfstandigere woning.