Medewerkers

Betrokken en vakbekwame medewerkers

Vakbekwame medewerkers

De medewerkers van Stichting Nedereind zijn over het algemeen op HBO-niveau (Social Work/SPH/MWD) of hoger opgeleid. Dit wordt ook standaard gevraagd in de advertenties voor een groepsleidersfunctie. Een klein aantal heeft een MBO-opleiding op vergelijkbaar terrein en/of volgt een HBO-opleiding. Sinds 2019 werken ook studenten pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht als assistent groepsleiders bij Nedereind.

Leren en ontwikkelen

Aan het einde van elk jaar wordt de medewerkers gevraagd waar ze aan willen werken voor het nieuwe jaar. Deze uitvraag wordt gedaan door de orthopedagoog die op basis van de inventarisatie een nieuw deskundigheidsbevorderingsplan opstelt.

Voor 2021 is in dit scholingsplan rekening gehouden met het beleid op organisatieniveau en de individuele behoeften van de ambulant begeleiders. Medewerkers van de stichting kunnen een aantal keer per jaar deelnemen aan verschillende cursussen en workshops over actuele onderwerpen met betrekking tot de doelgroep en het werkveld. Bovendien wordt elk jaar een beleidsmiddag georganiseerd, waarin samen met de medewerkers naar het huidig beleid en beleidsontwikkeling wordt gekeken. Ook de medewerker zelf heeft binnen Stichting Nedereind invloed op het beleid.

Medewerkertevredenheid

In april 2021 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers van Stichting Nedereind. Het onderzoek is afgenomen in de vorm van een schriftelijke vragenlijst. Hierbij is gekeken naar de volgende aspecten: werkzaamheden; arbeidsomstandigheden; werkdruk; collega's; leidinggevende; organisatie; ontwikkelingsmogelijkheden; beloning; communicatie; werken bij Stichting Nedereind; RI&E Welzijn.

Uit het onderzoek blijkt dat alle medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over het werken bij Stichting Nedereind. Zo zijn er geen aspecten waarover men meer ontevreden is dan tevreden. Op alle aspecten is hetzelfde of iets minder gescoord ten opzichte van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2018. De respons was 79% (15 van 19 werknemers).

De medewerkers zijn het meest positief over de leidinggevende en hun collega’s. Bij deze onderdelen was de gemiddelde score een 9. De onderwerpen waarover medewerkers relatief gezien het minst tevreden zijn, hebben betrekking op ontwikkelingsmogelijkheden en communicatie.

Aanbevelingen op basis van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Omdat in 2021 i.v.m. de coronacrisis weinig mogelijkheid was tot fysieke bijscholing, is besloten dat er meer aandacht zal gaan naar digitale bijscholingen. Zo ontstaan er meer ontwikkelingsmogelijkheden. Ook zullen er meer gesprekken worden gevoerd met betrekking tot functioneren, doelen en ontwikkeling.

 

Enkele quotes van onze medewerkers:

“Doordat Stichting Nedereind ook eigen programma's heeft zoals dierenverzorging, sport en creatieve activiteiten kan je ook als medewerker altijd wel ergens je ei in kwijt.”
(Lidewij)

IMG 1110

“Geen enkele dag bij Stichting Nederend is hetzelfde, dat maakt het werk zo afwisselend en uitdagend. Een werkplek waar je nooit bent uitgeleerd!” (Marloes)

IMG 1175

"Ik werk als nachtwaker en ik ben gestimuleerd door Stichting Nedereind om de opleiding te gaan doen zodat ik later als
begeleider kan werken." (Jean-Claude)

IMG 7126 kopie

 

Ziekteverzuim

Één van de kwaliteitsdoelstellingen van 2021 was het behouden van de continuïteit van zorg door het hebben van een stabiel team. Het doel was dit te realiseren door een laag ziekteverzuim te hebben, kleiner dan 3%.

In 2021 is deze doelstelling behaald met een ziekteverzuim van 0,46%. Wat hierbij opvalt, is dat de coronacrisis niet tot een significant hoger verzuim heeft geleid. Het tienjarig voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim ligt op 1,41%. Het risico voor Nedereind moet wel in de gaten worden gehouden, omdat het een kleine organisatie is zonder inval- en uitzendkrachten. 

Ziekteverzuim 2021

Het ziekteverzuim is in deze grafiek weergegeven in procenten. Zwangerschapsverlof wordt hierin niet meegenomen. Ook het voortschrijdend tienjarig gemiddelde is meegenomen in de grafiek.

 

Teamzelfreflectie

Om de 2 weken komt het team bij elkaar en wordt er vergaderd. De actuele zaken die spelen op de groep worden dan besproken en er worden een aantal klantbesprekingen gedaan. Tijdens de teamvergadering is er ook ruimte voor intervisie en supervisie. Naar aanleiding van de teamzelfreflecties zijn vanuit beide locaties aanbevelingen opgesteld.

Aanbevelingen
– Iedere cliënt is anders en heeft een andere zorgbehoefte. Het is belangrijk om daar als team bij stil te blijven staan. Door middel van observaties, kan er ontdekt worden welke manier van begeleiden het beste bij iemand past. Dit kan even zoeken zijn, het is belangrijk dat je als team daarover in gesprek blijft en de begeleidingsstijl aanpast als dat nodig is.

– Als hulpverlener wil je vaak het beste voor de cliënt. We denken automatisch in termen als doelen, ontwikkeling en persoonlijke groei. In bepaalde situaties kan dit juist averechts werken. Je bereikt daarmee niet het doel dat je voor ogen had. We willen dan te graag als hulpverlener, maar is dit wel in het belang van de cliënt? Wanneer de cliënt teveel drukt ervaart, kan er juist weerstand ontstaan en verslechterd de samenwerkingsrelatie. Soms is het genoeg om als hulpverlener in de nabijheid van de cliënt te blijven en aan te sluiten op zijn/haar tempo. Vanuit een stabiele situatie kunnen er nieuwe stappen gezet worden.


– Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor iedereen, zeker voor onze doelgroep. Het biedt structuur en geeft een gevoel van zingeving. Het is raadzaam om hier als team extra energie in te steken en te denken in mogelijkheden. Het streven is dat alle cliënten binnen nu en 3 maanden een zinvolle daginvulling hebben voor minimaal 24 uur per week.

Cliënt   

IMG 1673 2

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting.

 

 

Gezondheid

IMG 1350 2

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging.

Meedoen

 IMG_1710.JPG

Nedereind vindt het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Veiligheid

IMG_1310.JPG

Binnen de stichting is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënt en medewerker. Om deze veiligheid te waarborgen zijn duidelijke richtlijnen en maatregelen opgesteld.

Medewerkers

IMG_1469.JPG

Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met haar medewerkers. Zo zorgt de stichting ervoor dat haar medewerkers inspraak hebben in het beleid en dat er genoeg evaluatie-momenten zijn om behoeftes en wensen te uiten.

Organisatie

UNADJUSTEDNONRAW thumb 37d3

De organisatie van Stichting Nedereind is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar zorg continu te verbeteren. De stichting verleent zorg aan 44 cliënten en beschikt over 17 verschillende locaties. Het grootste deel van de cliënten woont op een van de twee zorgboerderijen. Het is mogelijk om door te groeien naar een zelfstandigere woning.