Wunderland Kalkar 2019

We zijn dit jaar met Nedereind naar Wunderland Kalkar gegaan. We zijn een kleine week met een groep van 10 personen gegaan. Het leuke van kalkar is dat het een all-inclusive arrangement is, waardoor we elke maaltijd goed konden eten. We hadden daar meerdere faciliteiten: een Kartbaan, bowlingbaan, meerdere snooker/pooltafels, een pretpark en een retro-gamehal. Het was daarom ook weer een geslaagde vakantie

Kwaliteit en rapportages

Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

15 januari 2019 volgde de hercertificatie-audit, waarbij niet alleen twee auditoren van DNV-GL aanwezig waren, maar ook een inspecteur van de GGD regio Utrecht. Inmiddels is het hercertificaat voor drie jaar afgegeven tot 29 maart 2022.

 

Kwaliteitsrapport Nedereind

De nieuwste kwaliteitsrapportage over 2018 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over 2018 is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De cliëntenversie van het kwaliteitsrapport over 2018 staat hier.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek (IQ test)

Een intelligentieonderzoek of IQ-test is een psychodiagnostisch onderzoek waarbij de intelligentie wordt gemeten. In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie onderzocht, zoals de verbale– (talige) en de performale (praktische) intelligentie. Tevens wordt er ook gekeken naar verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De totaalscore op de verschillende onderdelen van de test resulteert in het totaal IQ.

Doelgroep: Intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren

Kinderen van 6 tot 16 jaar waarbij de intellectuele mogelijkheden, waaronder inzicht, begrip, geheugen, taal, ruimtelijke oriëntatie en denkvermogen worden onderzocht. Er wordt een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Een intelligentieonderzoek bij kinderen kan helpen om een beter beeld te krijgen van het niveau van functioneren op het gebied van schoolse vaardigheden. Het intelligentieonderzoek kan helpen bij het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijs op het kind.

Intelligentieonderzoek bij volwassenen

Jongeren ouder dan 16 jaar waarbij de cognitieve capaciteiten, waaronder verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid worden onderzocht. Een intelligentieonderzoek bij jongeren en volwassenen kan nodig zijn bij een verzoek tot indicatiestelling of in het kader van school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie.

Procedure

Wanneer intelligentieonderzoek is aangevraagd dan nemen wij binnen één week telefonisch contact op met de betrokkene en wordt er een vragenlijst opgestuurd. Na ontvangst van de formulieren wordt een intakegesprek gepland en een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Er is geen wachtlijst. Tijdens het intakegesprek wordt uw onderzoeksvraag besproken. Voor het intelligentieonderzoek geeft de onderzoeker aan wat u kan verwachten. Het intelligentieonderzoek bij Stichting Nedereind wordt verricht door de orthopedagoog. Het testgedeelte bestaat uit verschillende onderdelen zoals een gesprek, uitvoeren van opdrachten, beantwoorden van vragen en observatie. Bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar wordt de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-V) afgenomen en bij jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 85 jaar de Wechsler Adult Intelligent Scale (WAIS-IV). Het intelligentieonderzoek wordt individueel afgenomen en duurt ongeveer een dagdeel (ongeveer 2 tot 2,5 uur). Tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd. De test wordt gescoord en de resultaten worden in een verslag verwerkt. De intake-informatie wordt eveneens in het verslag verwerkt. De rapportage gaat in op de algemene intelligentie en de deelgebieden van uw intelligentie. De orthopedagoog zal het verslag met u doorspreken in het eindgesprek. U ontvangt een exemplaar van het onderzoeksverslag. Getracht wordt om twee weken na het onderzoek het eindgesprek te laten plaatsvinden en de daarop volgende week het verslag op te sturen. De uitslag van het onderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor intelligentieonderzoek, inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek bedragen € 395,-. Diagnostiek gaat via een CIZ-indicatie Behandeling, beschikking via de gemeente of via een factuur. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit deels uit uw verzekering. Raadpleeg uw polis hierover. Stichting Nedereind heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

 

Download

U kunt hier de aanmeldingsformulieren downloaden. Wanneer u deze heeft ingevuld kunt u het formulier inscannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Of u kunt het formulier per post sturen naar onze hoofdlocatie: Nedereindseweg 402, 3437 PS Nieuwegein t.a.v. mevr. K. Kroezen

Aanmeldingsformulier Jeugd

Aanmeldingsformulier 18+

Inspectiebezoek 14 december 2016

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg op 14 december 2016

Op 14 december 2016 is Nedereind bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg (huidige naam: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Aanleiding voor het bezoek was de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 1 juli van dat jaar waarin de kwaliteitsagenda van de gehandicaptenzorg ter sprake wordt gebracht.

De kwaliteitsagenda betreft: “Het versterken van de positie van de cliënt en zijn of haar netwerk, zodat de cliënt de zorg krijgt die hij wenst en die recht doet aan de kwaliteit van zijn bestaan”

De inspectie heeft een vragenlijst opgesteld aangaande vier aandachtsgebieden:

  • -  Dialoog tussen de cliënt en zorgverleners;
  • -  Aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt;
  • -  Behoud van de keuzeruimte van de cliënt;
  • -  Systematisch werken met een ondersteuningsplan

Om de informatie te verkrijgen heeft de inspectie:

  • -  Gesprekken gevoerd met cliënten;
  • -  Gesprekken gevoerd met cliëntvertegenwoordigers;
  • -  Gesprekken gevoerd met begeleiders.

Het bezoek is gebracht aan de de hoofdlocatie van Stichting Nedereind, Nedereindseweg 402. Er is gesproken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders die wonen, komen en/of werken op de verschillende soorten locaties van Nedereind.

Algemeen

Uit de gesprekken die de inspectie heeft gevoerd met cliënten, cliënt- vertegenwoordigers en medewerkers komt op hoofdlijnen een eenduidig, positief beeld naar voren. De medewerkers van Nedereind zijn op een gestructureerde manier bezig met het versterken van de positie van de cliënt en zijn netwerk. De begeleiding is gebaseerd op de individuele behoeften en ontwikkelvragen van de cliënt, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van (meer) zelfstandigheid. De cliënt krijgt de begeleiding die hij nodig heeft en die bijdraagt aan de kwaliteit van zijn bestaan. Op enkele onderdelen kunnen verbeteringen worden aangebracht.

Dialoog

De cliënten en de cliëntvertegenwoordigers zijn over het algemeen tevreden over het contact met de medewerkers en ervaren een goede persoonlijke band. De begeleiders luisteren en stellen goede vragen. Zij zijn goed bereikbaar. De begeleiders vertellen zelf dat zij zoeken naar communicatie die past bij de individuele cliënt. De begeleiders helpen elkaar daarbij in de teambesprekingen en in periodieke coachingsgesprekken. Zij spreken over een open team waarin ook moeilijke dingen aan de orde komen.

Voor het integrale inspectierapport klik hier.

 

Klachtenregeling

logo nedereind 8 copy3logo lsrvgnlogo

 

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De nieuwe wet wil een effectieve behandeling van klachten bevorderen en stimuleren dat zorgaanbieders openheid van zaken geven als iets mis is gegaan en zich optimaal inzetten om samen met cliënten een passende oplossing voor hun klachten te vinden. Bovendien is het van belang om van klachten te leren, zodat voorkomen kan worden dat in de toekomst opnieuw ontevredenheid ontstaat. De Wkkgz draagt bij aan de versterking van de positie van de cliënt door van zorgorganisaties te vragen dat zij een functionaris ter beschikking stellen die cliënten behulpzaam kan zijn als zij niet tevreden zijn over wat de zorgorganisatie hun biedt. Onvrede kan zo laagdrempelig en effectief aan de orde worden gesteld en opgelost.

Hoe zorgorganisaties klachten van cliënten behandelen regelen zij in een klachtenregeling. Deze klachtenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2017 aan de eisen voldoen die de Wkkgz daaraan stelt. Om haar leden hierbij een handvat te bieden heeft VGN een modelklachtenregeling opgesteld. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz daaraan stelt. Deze regeling is afgestemd met Ieder(in) en het LSR en hun reacties hebben tot verbeteringen van de modelregeling geleid. De voorliggende Klachtenregeling Nedereind is gebaseerd op de modelklachtenregeling.

De regeling bestaat uit 3 delen. Deel 1 regelt de instelling van een klachtencommissie. Deel 2 gaat over de werkwijze bij klachten over zorg of maatschappelijke ondersteuning. Ten slotte gaat deel 3 over de werkwijze bij klachten over jeugdhulp.

 

Zie hier de link naar de klachtenregeling.

Zie hier de link naar de klachtenregeling voor clienten

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren