Stichting Nedereind levert zorg conform ISO 9001:2008-HKZ

Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

DNV-GL heeft Stichting Nedereind beoordeeld op basis van de (kwaliteits)documenten en de toepassing ervan. In 2009 is Nedereind zich gaan voorbereiden op de aangepaste norm. Daartoe werd het kwaliteitssysteem aangepast en de medewerkers werden hierin meegenomen. In februari 2010 volgde een tweedaagse externe audit door DNV, waarbij menig medewerker kon laten zien hoe de kwaliteit bij Nedereind geborgd is. Op basis van deze audit heeft Nedereind op 29 maart 2010 hercertificaat ontvangen op basis van de HKZ 2008 norm, dat wil zeggen ISO 9001:2008 - HKZ.

Na de periodieke audits die hebben plaatsgevonden in 2011 en 2012 was er in januari 2013 opnieuw een tweedaagse audit, waarbij de lead auditor tevens een bezoek bracht aan de locatie Iep. Dankzij deze audit heeft Nedereind haar tweede hercertificaat mogen ontvangen. Nedereind heeft in februari 2014 en januari 2015 weer twee periodieke audits ondergaan, waarbij de beide 'grote' locaties (402 en 503) en de Iep zijn bezocht. Tijdens de laatste drie audits (2015, 2016 en 2017) waren er geen 'non-conformities', ofwel er waren geen bevindingen.

Klachtenregeling

logo nedereind 8 copy3logo lsrvgnlogo

 

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De nieuwe wet wil een effectieve behandeling van klachten bevorderen en stimuleren dat zorgaanbieders openheid van zaken geven als iets mis is gegaan en zich optimaal inzetten om samen met cliënten een passende oplossing voor hun klachten te vinden. Bovendien is het van belang om van klachten te leren, zodat voorkomen kan worden dat in de toekomst opnieuw ontevredenheid ontstaat. De Wkkgz draagt bij aan de versterking van de positie van de cliënt door van zorgorganisaties te vragen dat zij een functionaris ter beschikking stellen die cliënten behulpzaam kan zijn als zij niet tevreden zijn over wat de zorgorganisatie hun biedt. Onvrede kan zo laagdrempelig en effectief aan de orde worden gesteld en opgelost.

Hoe zorgorganisaties klachten van cliënten behandelen regelen zij in een klachtenregeling. Deze klachtenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2017 aan de eisen voldoen die de Wkkgz daaraan stelt. Om haar leden hierbij een handvat te bieden heeft VGN een modelklachtenregeling opgesteld. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz daaraan stelt. Deze regeling is afgestemd met Ieder(in) en het LSR en hun reacties hebben tot verbeteringen van de modelregeling geleid. De voorliggende Klachtenregeling Nedereind is gebaseerd op de modelklachtenregeling.

De regeling bestaat uit 3 delen. Deel 1 regelt de instelling van een klachtencommissie. Deel 2 gaat over de werkwijze bij klachten over zorg of maatschappelijke ondersteuning. Ten slotte gaat deel 3 over de werkwijze bij klachten over jeugdhulp.

 

Zie hier de link naar de klachtenregeling.

Zie hier de link naar de klachtenregeling voor clienten

Visie

Stichting Nedereind heeft tot doel het bieden van een woonplek en indien nodig dagbesteding aan jong volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. De woonplek kan een permanent karakter hebben. De dagbesteding kan op locatie worden gerealiseerd; er kan ook een traject voor begeleid werken worden ingezet waarbij het doel is dat cliënten elders aan de slag gaan.

Stichting Nedereind beschouwt het als haar opdracht die ondersteuning te bieden en voorwaarden te realiseren opdat cliënten:

 • kansen krijgen zelf keuzen te maken voor hun levensomstandigheden en persoonlijk levenkansen krijgen aanwezig te zijn in en deel te nemen aan de (lokale) samenleving;
 • kansen krijgen zich te ontwikkelen;
 • hun vaardigheden kunnen gebruiken;
 • relaties kunnen opbouwen en onderhouden met familie, kennissen en vrienden;
 • gerespecteerd worden door anderen en hun waardigheid hebben en kunnen behouden.

Uitgangspunten van de ondersteuning

 • Vraaggestuurd: de vraag van de klant bepaalt de inhoud van de begeleiding
 • Competetentiemodel: in de ondersteuning wordt gewerkt vanuit het competentiemodel. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat:
  • het gericht is op het aanleren van vaardigheden die haalbaar zijn omdat alle factoren meegenomen worden zowel binnen als buiten het system;

  • het uitgaat van mogelijkheden

  • het gericht is op evenwicht

 • Empowerment: dat betekent dat wordt uitgegaan van de krachten die aanwezig zijn: deze worden benut, versterkt en uitgebreid

 • Draagkracht en draaglast

Centraal in de ondersteuningsstrategie van Nedereind staat de ontwikkeling van de cliënt. Er is sprake van een kleine basisset van algemene regels/afspraken. Veruit de meeste afspraken worden op individueel niveau gemaakt. Nedereind levert zorg op maat.

Nedereindseweg 503

De Nedereind Hoeve is een nieuw project van Stichting Nedereind in Utrecht. De Nedereind Hoeve, ligt aan de Nedereindseweg in het verlengde van de hoofdlocatie “de woonboerderij Nedereind”

De Nedereind Hoeve is zeer geschikt voor meerdere doeleinden en/of projecten vanwege het grote terrein dat ter beschikking is. Het is een unieke locatie met vele mogelijkheden en meerdere opties tot wonen. Het betreft twee 18+ groepen (tot 14 personen totaal).

IMG 9613

Nedereind algemeen

402slideshow1

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZi-toelating en levert vanaf 2004 ambulante dienstverlening aan mensen met een licht-verstandelijke beperking. Tevens kan de stichting een woonplek bieden met een mogelijkerwijs permanent karakter. Met ingang van 1 januari 2008 levert Nedereind intramurale zorg (verblijfszorg) op de hoofdlocatie. Sinds 1 januari 2009 wordt er dagbesteding geleverd. Vanaf december 2009 mag Nedereind ook zorg leveren met een justitiële verwijzing / indicatie.

Nedereind heeft naast de beschikking over een woonboerderij, onze hoofdlocatie, voor 13 jongvolwassenen in Nieuwegein-Noord, een woonboerderij in Utrecht voor 15 jongvolwassenen, twee eengezinswoningen in Nieuwegein-Zuid voor respectievelijk 3 en 4 mensen en 13 boven- en benedenwoningen nabij de hoofdlocatie en twee appartementen in het centrum van Nieuwegein.